dechoguardandservice.com 

ท่านจะสบายใจเมื่อใช้บริการของเรา
 

บริการของ บริษัทรักษาความปลอดภัยเดโชเซอร์วิส

1) เรามีระบบการบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ

2) เรามีศูนย์ปฏิบัติการ 24 ชั่วโมง ซึ่งคอยประสานและสั่งการ โดยมีเจ้าหน้าที่สายตรวจถูกวางตัวไว้ในโซนต่างๆอย่างเป็น ระบบ ซึ่งพร้อมรับคำสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการในการเข้าระงับเหตุจากศูนย์ปฏิบัติการเมื่อได้รับคำสั่ง

3) เราคัดเลือกพนักงานและตรวจสอบประวัติอาชญากร เพื่อเข้ารับการอบรมในวิชาชีพรักษาความปลอดภัย รวมทั้งปลูก จิตสำนึกในงานด้านรักษาความปลอดภัยอย่างครบถ้วน ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

4) เรามีระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นระบบ เช่น สุ่มตรวจสารเสพติด การสุ่มตรวจ การปฏิบัติงาน รวมทั้งการขอความเห็นจากลูกค้าเป็นต้น

5) เรามีการเปลี่ยนตัวพนักงานให้ภายในไม่เกิน 3 ชั่วโมงนับจากได้รับแจ้งจากลูกค้าถึงความบกพร่องและผลการปฏิบัติงานอันเป็นที่ไม่พึงพอใจ

6) เรามีการประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้าทุกเดือนโดยผ่านการกรอกแบบสอบถาม และส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เข้าพบลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจ เพื่อประเมินผลการปฏ่ิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญรายชื่อลูกค้า
เว็บสำเร็จรูป
×